Пълно счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване на фирми и физически лица, водене на складово стопанство, данъчно, осигурително и трудово право – smetka.bg

Счетоводни услуги

СМЕТКИ БГ ЕООД – Тел: 0897-770-999; Имейл: info@smetka.bg;
гр.София 1324, ж.к.Люлин, бул.Царица Йоанна №57, вх.Б, ет.3, офис 1

 

I. Счетоводство и контрол:

счетоводни услуги - Счетоводство и контрол–   организация на счетоводната дейност;

–   сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;

–   контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;

–   изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи ;

–   разработка и поддръжка на индивидуален сметкоплан;

–   осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;

–   изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;

–   изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите;

–   самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;

–   самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия (към шестмесечието);

II. Данъчно, осигурително и трудово право:

счетоводни услуги - Данъчно, осигурително и трудово право–   изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП;

–   представителство при провеждане на ревизии и проверки;

–   изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;

–   изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;

–   изготвяне трудови договори и трудови досиета, съгласно Кодекса на труда;

–   попълване на трудови и осигурителни книжки;

–   изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;

–   изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;

–   подаване на месечна информация на осигурените лица;

–   подаване на информация за сключените трудови договори;

–   подаване на декларации за ЗДДС;

–   подаване на декларации справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;

За нас

Професионализъм, коректност и конфиденциалност на всеки етап от работата ни!

И както обичаме да казваме в СМЕТКИ БГ ЕООД: „Точни сметки – добри приятели!“